Habarlar

 • PP ýa-da PE ýüpden ýasalan ýük tor

  Bu ýerde harytlary ýüklemegiň we düşürmegiň, üstaşyr geçmegiň we saklamagyň täze usulyny hödürlemek isleýärin.Muny size hödürleýärin, sebäbi köp müşderimiz tarapyndan makullanan siziň üçin köp pul tygşytlar.Torük torunyň diňe bir bölegi we ýüpüň bir bölegi gaty köp çykdajylaryňyzy çözýär ...
  Koprak oka
 • PE materialyny ulanmak

  PE (polietilen) önümçilik usulynda ýokary basyş usuly, orta basyş usuly we pes basyş usuly bar.Iýmitde, lukmançylyk bejergisinde, dökünlerde we senagatda giňden ulanylýan film döretmek üçin PE materialynyň roly ulanylyp bilner;PE wakuum üpjünçiligini hem öndürip biler, ...
  Koprak oka
 • Daşary ýurtly müşderiler zawoda baryp görýärler

  2019-njy ýylyň 18-nji sentýabrynda Türkiýäniň müşderileri sapar edýärler.Türkiýeden gelen müşderi zawodymyzy görmäge geldi. Müşderiler ussahanamyza baryp gördüler, önümçilik prosesine düşünerler, kompaniýamyzyň güýjüne we kompaniýamyzyň önümçilik kuwwatyna düşünerler. Müşderä kompaniýa hakda aýtdyk ...
  Koprak oka
 • Ösümlik arkan öndürijileri midýa ýüpüni ösdürip ýetişdirmegi paýlaşýarlar

  Midiýalar medeniýetli bolanda, suwuň hili has düşnükli bolar ýaly, suwuň derejesi has pes bolan ýerini saýlap bilerler.Suwuň hili birneme düşnükli bolanda, esasy dolandyryş we suwuň hiline gözegçilik etmek üçin has amatly bolar. Deňizçilik liniýasyny düzedip bolar ...
  Koprak oka
 • PP we PE ýüpi deňeşdirmek

  Recentlyakynda bir müşderi polipropilen ýüpüň bahasyny sorady, müşderi balyk torunyň eksportyny öndürýär, adatça polietilen ýüp ulanylýar, ýöne polietilen ýüp has inçe, düwünlenenden soň ýeňilleşýär we tekiz simli ýüpüň artykmaçlygy ýüpüň monofilamenti ...
  Koprak oka
 • Çig ýüpüň döwülmeginiň öňüni almagyň usullary

  Çep ýüpi gündelik durmuşymyzda giňden ulanylýar, müşderileriň göwnünden turmak we goldaw bermek, daňylýan ýüpüň kadaly ulanylmagyny üpjün etmek üçin, ýüpi daşky gurşawy goramakda däl-de, çygly gurşawda goýup bolmaz, uzak wagtlap günüň we ýeliň aşagynda we ýagyş çokundyrylmagy, alternatiw ...
  Koprak oka
 • Gündelik durmuşda ulanylýan polietilen / PP ýüp

  Polietilen gowy himiki durnuklylyga eýedir we azot kislotasyna, kükürt kislotasyna we gidroklor turşusynyň, gidroflor kislotasynyň, fosfor kislotasynyň, formik kislotanyň, sirke kislotasynyň, ammiak, amin, wodorod peroksid, natriý gidroksid, kaliý gidroksidi we beýleki erginlere garşy durup bilýär. ...
  Koprak oka
 • Köpeltmek ýüpi bilen tanyşlyk

  Ekerançylyk ýüpi süýümlere bejerilýän kenep diýilýän ösümlik derisinden ýasalýar.Taýýar önüm durmuşymyzyň ähli ugurlarynda ulanylýar.Köpeldýän ýüpüň esasy aýratynlyklary poslama garşy, köýnege garşylyk, berklik, garramaga garşy, dartyş garşylygy, gowy dokalan önümler ...
  Koprak oka
 • Arkan torunyň işi we ähmiýeti

  Howpsuzlyk ýüpi tor häzirki gurluşyk meýdançalarynda we beýleki ýagdaýlarda giňden ulanylýar, esasy wezipesi gurluşyk işgärleriniň howpsuzlygyny goramak bilen bir hatarda, beýik binalaryň gurluşygynda desgalaryň belentlikden gaçmagy sebäpli işgärleriň we emläkleriň ýitmeginiň öňüni almakdyr. .S ...
  Koprak oka
 • Howpsuzlyk ýüpi tor

  Howpsuzlyk ýüpi tor, esasan, adamlaryň we zatlaryň ýykylmagynyň öňüni almak ýa-da ýykylan zatlaryň zaýalanmagynyň öňüni almak we peseltmek, ýokary işleýän işgärleriň we pyýadalaryň howpsuzlygyny goramak we sahypanyň arassalygyny goramak üçin ulanylýar. Bu görnüşiň dykyzlygy ýüp tor ýokary, adaty we ...
  Koprak oka
 • Baglanan ýüpi saklamak üçin seresaplyklar

  Plastik ýüp bilen daňylan ýüp, ýagny filmi ýyrtyň, ulanylanda ýüpüň daşy bilen baglanmagyna ýol berilmeýär, arkan zeperlenmezligi üçin gytaklaýyn daňylyp bilinmez. Üstesine , ulanylyşy birneme amatly, bir adam ýasap biler ...
  Koprak oka
 • Arkan arassalaýjy ýüp satyn almak meselelere üns bermeli

  Gaýyş ýüpüni satyn almak prosesinde, adatça bahasyna has köp üns berýäris we arzanrak has gowy diýip pikir edýäris, ýöne arzan gaýyş ýüpi has gysga wagtyň dowamynda ulanylsa, çykdajy asyl ýüpüň bahasyndan has ýokarydyr. buhgalter hasabatyndan soň.
  Koprak oka
 • Arkan toruň ulanylmagyna üns beriň

  . tüsse we kebşirleýji uçgun ýanýar.(2) goldaw ...
  Koprak oka
 • Tor kärhanasynyň ösüş tendensiýasyny ýokarlandyrmak

  1. Tor harytlaryny ýokarlandyrmagyň markasy highokary we täze tehnologiýanyň üznüksiz ösüş tendensiýasy bilen akylly ulgam Hytaýyň enjamlary öndürmek senagatynyň ösüş tendensiýasynyň ugry bolmalydyr. Kompaniýalary ulanyp enjamlary götermek üçin akylly ulgam g ...
  Koprak oka
 • Tor götermek

  Asma tor torlary götermek üçin ulanylýar, çig mal adatça neýlon, winilon, poliester, polipropilen, polietilen, ýüpek ýa-da sim ýüp we ş.m. ýokary göterilýän tor adaty howpsuzlyk asma toruna, ýangyn saklaýjy howpsuzlyk asma toruna, dykyz toruň asma toruna bölünýär we ýykylmagyna garşy asma tor ...
  Koprak oka
 • Arkan toruny nädip saýlamaly?

  Arkan tor kagyz görnüşine we jübü görnüşine bölünýär.Arkan toruň berkligi, çydamlylygy, amatlylygy we ýeňilligi bar. Materialyň dürli klassifikasiýasyna görä arçyn tor hem başga, funksiýa hem başga. Neýlon ýüpi göterýän tor b ...
  Koprak oka
 • Arkan tor ulanýar

  MPV-ler we ulag ýollary, adatça, dürli zatlar üçin magistralda uly ammar saklaýar. Drivingöne sürmek prosesinde tizlik üýtgese ýa-da çişirilse, goşlary saklaýan zatlar ýokary ýa-da aşak süýşmek ýa-da yza süýşürmek aňsat bolar, zatlar täsir eder birek-birege, şol bir wagtyň özünde zatlar urlar ...
  Koprak oka
 • Arka tarapdaky ýüp tor

  Indi belent binalar ýerden beýgelýär, ýöne munuň sessiz-üýnsüz arkasynda kimiň durandygyna kim üns berip biler, adamlar üçin jesediň arkan toruny görmegini üpjün etmek üçin iş köp töwekgelçilik edýär.1. Howpsuzlyk toruny ýokary iş böleginiň aşagyndan asmaly; binanyň beýikligi ...
  Koprak oka
 • PE ýüp

  Polokary polimer polietilen ýüp ýokary polimer polietilen süýümden ýasalýar, sintetiki süýümde gaty ýokary, güýji şol bir spesifikasiýa polat siminiň 1,5 essesine ýetip bilýär we uzalmagy gaty pes, demir poladyň döwülýän uzynlygy bilen deňeşdirilip bilner. sim.Kabel däli ...
  Koprak oka
 • PP ýüp aýratynlyklary

  Arkan toruň PP plastmassa ýüpi, ýokary güýçliligi, könelişme garşylygy, poslama garşylygy, tekiz we ýumşak, rahat duýgy we ş.m. aýratynlyklaryna eýe bolan birinji derejeli gaýtaryş materialy bilen işlenýär.Egin-eşikde, aýakgapda, senetçilik sowgatlarynda, sumkalarda, oýunjaklarda, kärhanada giňden ulanylýar ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2