dysj-1
dysj-2
dysj-3
 • PE Twine
 • PE ýüp
 • PP ýüp
 • PP bölünen film ýüpi
 • Poliester ýüp
 • Neýlon ýüp
 • Jüt ýüp
 • PP / PE Net
 • 01

  IEST GOWY SYITYASAT

  Iň ýokary hilli çig mal
  Faceüzüň tekiz we kesilmegi
  Güýçli we ykjam içki gurluş

 • 02

  IEST GOWY BAHA

  Size ýokary hilli önümler bilen üpjün etmegiň kepilligi boýunça iň amatly bahany hödürleýäris

 • 03

  IEST GOWY HYZMATLAR

  Hakyky hyzmatlar satuwdan soň başlaýar

 • PP ýa-da PE ýüpden ýasalan ýük tor

  Bu ýerde harytlary ýüklemegiň we düşürmegiň, üstaşyr geçmegiň we saklamagyň täze usulyny hödürlemek isleýärin.Muny size hödürleýärin, sebäbi köp müşderimiz tarapyndan makullanan siziň üçin köp pul tygşytlar.Torük torunyň diňe bir bölegi we ýüpüň bir bölegi gaty köp çykdajylaryňyzy çözýär ...

 • PE materialyny ulanmak

  PE (polietilen) önümçilik usulynda ýokary basyş usuly, orta basyş usuly we pes basyş usuly bar.Iýmitde, lukmançylyk bejergisinde, dökünlerde we senagatda giňden ulanylýan film döretmek üçin PE materialynyň roly ulanylyp bilner;PE wakuum üpjünçiligini hem öndürip biler, ...

 • Daşary ýurtly müşderiler zawoda baryp görýärler

  2019-njy ýylyň 18-nji sentýabrynda Türkiýäniň müşderileri sapar edýärler.Türkiýeden gelen müşderi zawodymyzy görmäge geldi. Müşderiler ussahanamyza baryp gördüler, önümçilik prosesine düşünerler, kompaniýamyzyň güýjüne we kompaniýamyzyň önümçilik kuwwatyna düşünerler. Müşderä kompaniýa hakda aýtdyk ...

 • Ösümlik arkan öndürijileri midýa ýüpüni ösdürip ýetişdirmegi paýlaşýarlar

  Midiýalar medeniýetli bolanda, suwuň hili has düşnükli bolar ýaly, suwuň derejesi has pes bolan ýerini saýlap bilerler.Suwuň hili birneme düşnükli bolanda, esasy dolandyryş we suwuň hiline gözegçilik etmek üçin has amatly bolar. Deňizçilik liniýasyny düzedip bolar ...

 • 054A1875

Biz hakda

“Yantai Dongyuan Plastic Products Co., Ltd” 1999-njy ýylda döredildi national milli degişli bölümler tarapyndan tassyklanan senagat we söwda integrasiýa kärhanasy.Zawod, ýüp öndürmekde 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, 10000 inedördül metr meýdany eýeleýär.

 • Efficient

  Netijeli

  Netijeli

 • Guarantee

  Kepillik

  Kepillik

 • Environmental Protection

  Daşky gurşawy goramak

  Daşky gurşawy goramak