Biz hakda

1

Biz kim?

“Yantai Dongyuan Plastic Products Co., Ltd” 1999-njy ýylda döredildi - bu milli baglanyşykly bölümler tarapyndan tassyklanan senagat we söwda integrasiýa kärhanasy.Zawod 10000 inedördül metr meýdany, arkan öndürmekde 20 ýyldan gowrak tejribe toplaýar.

Näme edýäris?

kompaniýamyz 3/4 setir PP danline ýüp, monofilament ýüp, köpugurly ýüp, poliester / neýlon, örülen ýüp, pp baler goşa üpjün edip biler.şeýle hem polietilen (PE) ýüp toruny, PP material tor jübüsini, himiki dökün göteriji tor, ýük saklaýyş toruny, awtoulag möhürleme toruny, howpsuzlyk toruny we elde dokalan toruň dürli aýratynlyklaryny üpjün ediň, arkanlar balyk tutmakda, suw hojalygynda giňden ulanylýar, oba hojalygy, gaplamak, bagbançylyk we sport.Torlar esasan dökün öndürýän kärhanalary, däne we nebiti gaýtadan işleýän kärhanalary saklamakda ulanylýar.

önümlerimiz içerki senagat standartlaryna we ISO halkara ülňülerine laýyk bolup biler we SGS, CE, GS ... ýaly müşderileriň talaplaryna laýyklykda kepillendirilip bilner ... Önümlerimiz Singapur, Malaýziýa, Filippinler ýaly günorta-gündogar Aziýa ýurtlaryna we şeýle hem eksport edilýär. Eastakyn gündogara, Europeewropa we Amerika ýurtlaryna eksport edildi.Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlarymyza zawodymyza baryp görmegi tüýs ýürekden garşylaýarys we siziň bilen hyzmatdaşlyga umyt baglaýarys.

3
2

Bize kim ynanýar?

PP ýüpi müşderimiz, Singapur, Malaýziýa we Filippinler ýaly günorta-gündogar Aziýa ýurtlaryna eksport edilen we Eastakyn Gündogara, Europeewropa we Amerika ýurtlaryna eksport edilýän önümlerimiz üçin ýokary hilli we bäsdeşlik bahasyny üpjün edip biler. Önümlerimiz hem şoňa laýyk bolup biler. SGS, CE, GS ýaly müşderileriň talaplary

1 (4)
1 (1)

Näme üçin bize ynanmaly?

Bu şahadatnamalaryň hemmesi Diňe hemişe gowulaşýandygymyzy aňladýar…

1 (3)

seniň üçin näme edip bileris?

Zawodyň içine girýän çig maldan öňki zawodyň önümlerine çenli ähli prosesi berk gözegçilikde saklaýarys.Kompaniýamyzyň ýokary hilli kepillik ulgamy we satuwdan soň ulgamy bar.

1 (2)