Daşary ýurtly müşderiler zawoda baryp görýärler

2019-njy ýylyň 18-nji sentýabrynda Türkiýäniň müşderileri sapar edýärler.

Türkiýeden gelen müşderi zawodymyzy görmäge geldi. Müşderiler ussahanamyza baryp gördüler, önümçilik prosesine düşünerler, kompaniýamyzyň güýjüne we kompaniýamyzyň önümçilik kuwwatyna düşüneris. Müşderä kompaniýa, adamlaryň sany, tehnika, mukdar barada maglumat berdik. iberiş we ş.m. Müşderi kompaniýamyzyň önümçilik kuwwatyny we kuwwatyny öwrendi, önümleriň hilini barlady, önümlerimizden kanagatlandy we kompaniýamyz bilen uzak möhletli müşderi gatnaşyklaryny ýola goýdy.

1 (2)

2020-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda afrikaly müşderiler sapar edýärler.

Müşderi öň hindi bazarynda sargyt edipdi, ýöne bahany deňeşdirenden soň içerki bazar has bäsdeşlik edýär. Şandong ýüp torunyň önümçilik bazasydyr, müşderiler internetde deňeşdirilende zawodymyzy tapdylar.

Müşderi ussahana baryp gördi we biz oňa önüm prosesi barada jikme-jik maglumat berdik we ýüpüň hilini görkezdik.Müşderi hilinden gaty kanagatlandy we kompaniýamyzyň uly önümçilik ussahanasyny görende kompaniýanyň güýji bilenem kanagatlandy. Müşderi soňra biziň bilen işleşdi we zawodymyzda aýda dört konteýner zakaz edýärdi şu wagta çenli

1 (1)

Iş wagty: Iýul-09-2021