Ösümlik arkan öndürijileri midýa ýüpüni ösdürip ýetişdirmegi paýlaşýarlar

Midiýalar medeniýetli bolanda, suwuň hili has düşnükli bolar ýaly, suwuň derejesi has pes bolan ýerini saýlap bilerler.Suwuň hili birneme düşnükli bolanda, esasy dolandyryş we suwuň hiline gözegçilik etmek üçin has amatly bolar. Bir ekerançylyk çyzygyny tutuş meýdanyň ortasyna düzedip, soňra çyzykda belläp bolýar.Suwuň derejesi üýtgänsoň, suw gönüden-göni bellenen ýere ýokarlanmagyny dowam etdirip biler we adaty çuňlugy ekerançylyk üçin amatly bolar. Tomusda takmynan 30 santimetr suw, gyşda bolsa 40 santimetr töweregi ýerliklidir.

Her ýüpi hem berkitmeli we ösdürip ýetişdirmegiň dykyzlygyna üns bermeli.Esasan, her ýüpde 6 sany midýa bolmaly.Örän köp midýa ösmäge amatly däl. Umuman aýdanyňda, ýüpüň uzynlygy medeniýetiň dykyzlygyna laýyk bolmaly we marikultura ýüpi bilen ýüpüň arasyndaky baglanyşykdan gaça durmak üçin her ýüpüň aralygy dogry saklanmalydyr. ösmegine amatly däl. Arkan ösdürip ýetişdirmegiň bu usulynyň köp artykmaçlyklary we kemçilikleri hem bar.Munuň artykmaçlygy, daýhanlaryň ösýän möwsümlerine görä daýhanlaryň ekiş çuňlugyny islegine görä düzedip bilmekidir.

Beýleki usullar bilen deňeşdirilende, suw hojalygynyň bu görnüşi, suwuň talaplary birneme pes bolar we suw hojalygynyň şertleri has ýönekeý bolar, esasan daýhanlar muny amala aşyrmak isleýärler. Arkan gönüden-göni çekilse, ekerançylyk bilen meşgullanyp bilner.Gündelik dolandyryş hem möhümdir.Beýleki usullar bilen deňeşdirilende ekerançylyk has ýönekeý we zähmet çykdajylary hem düýpgöter azalýar. Şeýle-de bolsa, köpeltmegiň bu usulynyň hem kemçilikleri bar, sebäbi durnuklylygy birneme pes we ýüpdäki gysgyçlar hemişe ýykylmak howpyndadyr.Fallingykylsa, daýhanlar üçin uly ýitgi bolar.

Daýhan ýüp öndürijileriniň teklipleri: käbir daşky gurşaw şertlerinde midiýalaryň dürli betbagtçylyga garşylygy aýratyn pes bolýar, şonuň üçin käbir ýyrtyjy haýwanlar ýüze çykanda, urmak we täsir etmek aňsat bolýar. Esasanam suwuň aşagynda käbir parazitler bar bolsa, midiýa hiç hili garşylyk ukyby däl, diňe bu parazitleriň ýuwaş-ýuwaşdan poslamagyna ýol açyp biler, netijede midýanyň köpelmegine uly täsir eder.


Iş wagty: Iýul-09-2021