Poliester ýüp öwrüp, örülen

Gysga düşündiriş:

Poliester ýüpler ýokary güýç, aşgazana gowy garşylyk, himiki maddalaryň köpüsi we UV ýaly ajaýyp aýratynlyklara eýedir.Mundan başga-da, bu ýüpler çişmez we suwa çümýär we bölmek aňsat.Howpsuzlyk ýüplerinde, duralgalarda, argaçlarda we ş.m. giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Poliester ýüpüň aşakda özboluşly aýratynlyklary bar:

--- pes uzalýan, ýokary güýç (hatda çygly boluň) we aşgazana gowy garşylyk.

--- Himiki maddalaryň köpüsine, aşgazana, UV ýaly çydamly we çişmez

--- Suwda gark bolýar we bölmek aňsat.

--- baýdak sütüni halýard, ýigit çyzyk ýüpi, çeňňek ýüp, tigir ýüpi, başlangyç şnur, tor şnury hökmünde giňden ulanylýar we ýüp tutawajy hökmünde ulanylýar;

Tehniki spes

Ady

Poliester ýüp

Material

poliester

Ölçegi

6mm-50mm

Reňk

ak, gara, gök we özleşdirilen

Görnüşi

3/4 setir, örme

Bukja

Bobin, daňmak, makara, tabak

Arza

howpsuzlyk ýüpleri, duralga, argaç

Aýratynlyklary

Strengthokary güýç, aşgazan himiki serişdelerine we UV.Bölmek aňsat

Bukja

Poliester ýüpleri daşy, rulon, rulon we soňra dokalan halta görnüşinde gaplap bolýar.Şeýle hem, paket hakda müşderiniň paket talaplaryny hödürleýäris.Adaty paket görnüşlerine göz aýlamak.4

1 (5)

Hil gözegçiligi ulgamy

Yantai Dongyuan, zawodyň içine girýän çig maldan öňki zawodyň önümlerine çenli ähli prosesi berk gözegçilikde saklaýar.Kompaniýamyzda ýokary hilli kepillik ulgamy we satuwdan soň ulgamy bar. Önümleriň hiline gözegçilik etmek üçin öz laboratoriýamyz we synag maşynymyz bar.Arkanlaryň hilini partiýa boýunça barlamak üçin hil barlagçylarymyz bar.

Uly himiýa kärhanalary we portlary bilen uzak möhletleýin üpjünçilik gatnaşyklaryny dowam etdirdik.Indi ýylda 600 000 bölek tor we 30,000 tonna ýüp öndürip bileris.Täze önümçilik liniýasynyň ornaşdyrylmagy bilen, içerki we daşary ýurtly alyjylar üçin has köp görnüşli we köp mukdarda ýüp we tor hödürläp bileris.

1 (7)
1 (6)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň