Poliester ýüpi büküldi we örüldi

Gysga düşündiriş:

Poliester arkanlarda ýokary güýç, aşgazana gowy garşylyk, himiki maddalaryň köpüsi we UV ýaly ajaýyp aýratynlyklar bar.Mundan başga-da bu ýüpler çişmez we suwa çümýär we bölmek aňsat.Howpsuzlyk ýüplerinde, duralgalarda, ýüplerde we ş.m. giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Poliester ýüpüň aşakda özboluşly aýratynlyklary bar:

--- pes uzynlyk, ýokary güýç (hatda çygly bolmak) we gowy aşgazana garşylyk.

--- Himiki maddalaryň köpüsine çydamly, aşgazan ýaly UV hem çişmez

--- Suwda çümýär we bölmek aňsat.

--- baýdak sütüni halyard, ýigit çyzyk ýüpi, çeňňek ýüp, tigir ýüpi, başlangyç şnur, ýüp şnury hökmünde giňden ulanylýar we ýüp tutawajy hökmünde ulanylýar;

Tehniki spes

Ady

Poliester ýüp

Material

poliester

Ölçegi

6mm-50mm

Reňk

ak, gara, gök we özleşdirilen

Görnüşi

3/4 setir, örme

Bukja

Rulon, daňmak, makara, gabyk

Arza

howpsuzlyk ýüpleri, duralga, çyzgy ýüpi

Aýratynlyklary

Strengthokary güýç, aşgazan himiki serişdelerine we UV-e garşylyk.Bölünmek aňsat

Bukja

Poliester ýüpleri daşy, rulon, rulon we soňra dokalan halta görnüşinde gaplap bolýar.Şeýle hem, paket hakda müşderiniň paket talaplaryny hödürleýäris.Adaty paket formalaryna göz aýlamak.4

1 (5)

Hil gözegçiligi ulgamy

Yantai Dongyuan, zawodyň çig malyndan öňki zawodyň önümlerine çenli ähli prosesi berk gözegçilikde saklaýar.Kompaniýamyzyň ýokary hilli kepillik ulgamy we satuwdan soňky ulgamy bar. Önümleriň hiline gözegçilik etmek üçin öz laboratoriýamyz we synag enjamymyz bar.Arkanlaryň hilini partiýa boýunça barlamak üçin hil barlagçylarymyz bar.

Uly himiýa kärhanalary we portlary bilen uzak möhletleýin üpjünçilik gatnaşyklaryny dowam etdirdik.Indi ýylda 600 000 bölek tor we 30,000 tonna ýüp öndürip bileris.Täze önümçilik liniýasynyň ornaşdyrylmagy bilen, içerki we daşary ýurtly alyjylar üçin has köp görnüşli ýüp we tor hödürläp bileris.

1 (7)
1 (6)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň